5 กระบวนการและขั้นตอนการบริการงานก่อสร้าง อัปเดต 2567

กระบวนการและขั้นตอนการบริการงานก่อสร้าง
กระบวนการและขั้นตอนการบริการงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีและประสิทธิภาพ ขั้นตอนทั่วไปของการบริการงานก่อสร้างสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่อไปนี้
กระบวนการและขั้นตอนการบริการงานก่อสร้าง

5 กระบวนการและขั้นตอนการบริการงานก่อสร้าง อัปเดต 2567

 1. ประเมินโครงการ ว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ มีความเป็นไปได้ที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าที่วางไว้โดยใช้งบประมาณและระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่
 2. การวางแผน  เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ หรือมทีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกอนุมัติ ต่อมาคือการวางแผน เป็นการลงรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมของโครงการจะอยู่ในเวลา และงบประมาณที่กำหนด  การวางแผนที่ดีควรลงรายละเอียดว่าพนักงานแต่ละคนทำกิจกรรมอะไรบ้าง รวมถึงวางแผนให้ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงต่างๆด้วย
 3. การดำเนินการ คือการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และมีการจัดการความเสี่ยงหรือปัจจัยต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการ  พร้อม การสรรหาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่จำเป็น และการทำสัญญาซื้อขายและการควบคุมคุณภาพของวัสดุ รวมถึง การสรรหาแรงงานที่เหมาะสมการฝึกอบรมแรงงาน การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
 4. การตรวจสอบและควบคุม  จะดำเนินการไปพร้อมกับขั้นตอนก่อนหน้า  โดยทำการตรวจสอบและควบคุมให้กิจกรรมในโครงการดำเนินไปตามแผนที่วางไว้  ทั้งด้านเวลา ต้นทุน และคุณภาพของงาน
 5. การปิดโครงการ  เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ทำการส่งมอบผลลัพธ์โครงการให้กับลูกค้า  และเป็นการนำทรัพยากรต่างๆไปให้โครงการอื่นใช้ต่อไป

นอกจากนี้ การประเมินและการเรียนรู้: การประเมินประสิทธิภาพของงาน การเรียนรู้จากประสบการณ์และการปรับปรุงกระบวนการ

ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริการงานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตามความต้องการของลูกค้าและมีคุณภาพที่ดี การสื่อสารและความร่วมมือระหว่างทีมงานทุกคนเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการงานก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จและได้ผลลัพธ์ที่ดีในที่สุด

ทำไมต้องประเมินโครงการก่อนเริ่มงาน

การประเมินโครงการก่อสร้างก่อนเริ่มดำเนินการเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะมีเหตุผลต่อไปนี้:

 1. การลดความเสี่ยง: การประเมินโครงการก่อสร้างช่วยในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ ซึ่งช่วยให้สามารถลดความเสี่ยงที่เป็นไปได้โดยการวางแผนและการดำเนินงานตามมาตรฐานที่เหมาะสมได้ล่วงหน้า
 2. การประมาณราคาและงบประมาณ: การประเมินโครงการช่วยให้สามารถประมาณราคาและวางแผนงบประมาณได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการเงินทุนของโครงการ
 3. การกำหนดขอบเขตของงาน: การประเมินโครงการช่วยให้สามารถกำหนดขอบเขตของงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดขอบเขตของงานและป้องกันความสับสนในภายหลัง
 4. การวางแผนการดำเนินงาน: การประเมินโครงการช่วยให้สามารถวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีระบบและเป็นประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยและตามเวลาที่กำหนดไว้
 5. การตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อกำหนด: การประเมินโครงการช่วยให้สามารถตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อกำหนดของโครงการได้อย่างชัดเจน และช่วยให้สามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังได้ล่วงหน้า

ดังนั้น การประเมินโครงการก่อสร้างก่อนการดำเนินการเป็นขั้นตอนที่สำคัญและเป็นที่จำเป็นเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในทางการดำเนินงานได้

ทำไมต้องบริหารงานก่อสร้าง 2567

บริการงานก่อสร้างมีความสำคัญมากเนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นที่ใช้งานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับมนุษย์ ดังนั้นเราสามารถสร้างอาคารที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม นี่คือเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้การบริการงานก่อสร้างเป็นสิ่งจำเป็น:

 1. พัฒนาพื้นที่: การบริการงานก่อสร้างช่วยในการพัฒนาพื้นที่โดยการสร้างอาคารที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ทำให้มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานของมนุษย์
 2. สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก: การบริการงานก่อสร้างช่วยในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น อาคารสำหรับการศึกษา, อาคารสำหรับการทำงาน, หรือที่พักอาศัย ทำให้มนุษย์มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน
 3. สร้างความปลอดภัย: การบริการงานก่อสร้างเกี่ยวข้องกับการสร้างสิ่งก่อสร้างที่ปลอดภัย ทำให้มนุษย์มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทำงาน
 4. สร้างสถานที่สำหรับการพัฒนา: การบริการงานก่อสร้างช่วยสร้างสถานที่สำหรับการพัฒนาต่างๆ เช่น การสร้างโรงงาน, ท่าเรือ, สนามบิน เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาภูมิภาคและเศรษฐกิจในท้องถิ่น
 5. สนับสนุนการเจริญเติบโตของชุมชน: การบริการงานก่อสร้างช่วยสร้างสถานที่สำหรับการพัฒนาและการเจริญเติบโตของชุมชน ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ

ดังนั้น การบริการงานก่อสร้างมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างสิ่งของที่มีคุณค่าและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่มนุษย์ในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา

ทำไมต้องมีคนควบคุมงานก่อสร้าง 2567

มีคนควบคุมงานก่อสร้างเป็นสิ่งสำคัญเพราะมีเหตุผลหลายประการดังนี้:

 1. การจัดการทรัพยากร: คนควบคุมงานก่อสร้างมีหน้าที่จัดการทรัพยากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งรวมถึงแรงงาน วัสดุ และเครื่องมือ การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน.
 2. การควบคุมคุณภาพ: คนควบคุมงานก่อสร้างมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานที่ดำเนินการ โดยการตรวจสอบวัสดุและกระบวนการการก่อสร้าง เพื่อให้แน่ใจว่างานที่สร้างขึ้นมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้.
 3. การจัดการเวลา: คนควบคุมงานก่อสร้างมีหน้าที่วางแผนและควบคุมเวลาการดำเนินงาน เพื่อให้โครงการสามารถสำเร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้และลดความเสียหายจากการล่าช้าในการดำเนินงาน.
 4. การจัดการเงิน: คนควบคุมงานก่อสร้างมีหน้าที่วางแผนงบประมาณ ควบคุมค่าใช้จ่าย และตรวจสอบรายการบัญชี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามงบประมาณและลดความเสี่ยงทางการเงิน.
 5. การควบคุมความปลอดภัย: คนควบคุมงานก่อสร้างมีหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่งาน โดยการใช้มาตรฐานและกระบวนการที่ปลอดภัยตลอดการดำเนินงาน.
 6. การสื่อสาร: คนควบคุมงานก่อสร้างเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้รับเหมาและลูกค้า ช่วยลดความสับสนและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงาน.

ดังนั้น คนควบคุมงานก่อสร้างมีบทบาทสำคัญในการให้บริการงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ทำไมต้องวางแผนงานก่อสร้าง 2567

การวางแผนงานก่อสร้างเป็นขั้นตอนสำคัญที่ไม่สามารถละเลยได้เนื่องจากมีความสำคัญต่อความสำเร็จและประสิทธิภาพของโครงการ ดังนี้:

 1. ความชัดเจนในการดำเนินงาน: การวางแผนช่วยให้ทุกคนในทีมทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของงาน และลำดับขั้นตอนที่จำเป็นต้องทำ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีระบบและเป็นประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2. การจัดทำแผนงานและงบประมาณ: การวางแผนช่วยให้สามารถกำหนดขอบเขตของงาน และวางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม ซึ่งทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและลดความสูญเสียทางการเงินได้
 3. การจัดการเวลา: การวางแผนช่วยให้สามารถกำหนดเวลาการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และลดความเสียหายจากการล่าช้าในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถระบุและจัดการกับกำหนดการที่เป็นไปได้และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
 4. การจัดการความเสี่ยง: การวางแผนช่วยให้สามารถระบุและจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้อย่างเหมาะสม เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงในการจัดการแรงงาน หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
 5. การประเมินและการปรับปรุง: การวางแผนช่วยให้สามารถทำการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับโครงการในอนาคต

ดังนั้น การวางแผนงานก่อสร้างเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการดำเนินโครงการอย่างประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในทางการดำเนินงาน โดยที่การวางแผนเหล่านี้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการที่เชื่อถือได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและประสบความสำเร็จในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโครงการใหญ่ๆ ในสายงานก่อสร้าง

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติมคลิก

_____________________________________________

บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด “เราเปรียบเสมือนตัวแทนเจ้าของ” วิศวกรและทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel: 083 630 4013 ( คุณเบนซ์ )

Line : https://lin.ee/pvHJACE