OUR SERVICES

UPM Academy
สถาบันฝึกอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์รวมถึงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เราพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างให้เกิดเป็น “Learning Hub” แห่งใหม่สำหรับผู้ที่แสวงหาโอกาสแห่งความสำเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ UPM Academy ยังให้บริการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะด้าน “Soft Skills” และ “Hard Skills” ทักษะพื้นฐานของการทำงานซึ่งจะทำให้บุคลากรขององค์กรมีความเข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางโดยไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่งานใดงานหนึ่งเท่านั้น

WHY WE ARE DIFFERENT

เรามีองค์ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร
เราเป็นสถาบันฝึกอบรมภายใต้การบริหารงานของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานโครงการและบริหารงานก่อสร้างรวมทั้ง อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจรจึงทำให้เรามีองค์ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ครบทุกมิติ

เรามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและเป็นตัวจริงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ทำให้สถาบันเรามีวิทยากรที่หลากหลายทั้งเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ นักวิชาการระดับแนวหน้าของประเทศจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์โดยตรง

WHAT WE OFFER

เรามีพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ In-house และ Public Training โดยในปัจจุบันเราได้รับการรับรองเป็นสถาบันจัดอบรมจาก สภาวิชาชีพบัญชี รวมถึง สภาวิศวกร ทำให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการบริการฝึกอบรมของเรา เพื่อให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

ภาพบรรยากาศ

นำความรู้ Workshop และเทคนิคจากประสบการณ์จริงของวิทยากรในรูปแบบการเรียนรู้ กระชับ เข้าใจง่าย