รู้จัก 4 ประเภทของงานก่อสร้าง อัปเดต 2567

ประเภทของงานก่อสร้าง

วันนี้ มารู้จัก 4 ประเภทของงานก่อสร้าง อัปเดต 2567 กันเถอะ เพราะงานก่อสร้างคือ รากฐานของเศษฐกิจและความเป็นอยู่ขอคนในสังคม และไลฟ์สไตล์ ว่าแต่ มีประเภทอะไรบ้าง วันนี้ UPM ขอนำทุกท่านไปทำความรู้จักกัน

งานก่อสร้าง คือ อัปเดต 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความหมายไว้ คือ งานก่อสร้าง หมายถึงการก่อสร้างใหม่ และรวมถึงการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอนด้วย และงานก่อสร้างต้องมีแบบแปลนและมีการควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง การทำราคากลางต้องทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

คำนิยาม “งานก่อสร้าง” ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯฯ 2560

คำอธิบาย “”งานก่อสร้าง” ตามนัย ว ๒๕๙

แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะใหญ่ๆ คือ

(๑) งานก่อสร้าง ที่ดำเนินการก่อสร้างขึ้นใหม่ หรือ โครงการใหม่ๆ หมายถึง งานก่อสร้างอาคารหลังใหม่ หรือ

ก่อสร้างสาธารณูปโภคใหม่ หรืองานทางใหม่หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่ดำเนินการใหม่ ลักษณะนี้ชัดเจน งานก่อสร้าง

(๒) งานก่อสร้าง กรณีเป็น “การซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม และรื้อถอน ดังนี้

๒.๑ การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อม การดำเนินการ หรือเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างหลักขอ

สิ่งก่อสร้าง หรือ สิ่งก่อสร้างทั้งหมด หรือบางส่วน ให้คงสภาพและใช้งานได้ตามปกติ

๒.๒ การปรับปรุง หมายถึง การแก้ไข การกระทำ หรือดำเนินการอื่นนใด อันเป็นนโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง

หรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้ว ให้มีสภาพที่ดีขึ้น

๒.๓ การต่อเติม หมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มเติม หรือ ขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบรูปทร

สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง หรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้ว

ให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นการซ่อมแซม

คำอธิบาย “” งานก่อสร้าง” ตามนัย ว ๒๕๙

๒.๔ การรื้อถอน หมายถึง การซื้อ หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อนำส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง

หรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมด หรือบางส่วน ออกไป

ข้อพิเคราะห์ / พิจารณา แนวทางตรวจสอบ

เนื่อง จาก การซ่อมแซม การปรับปรุง ต่อเติม หรือการรื้อถอน เป็นการดำเนินการต่อสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ได้ก่อสร้างไว้

แล้ว ดังนัน

(๑) หากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่มี ผลไปกระทบต่อโครงสสร้างหลัก หรือ ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือไม่มี

ความจำเป็น ต้องควบ ดูแลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาดำเนินการ ** หน่วยงานของรัฐก็สามารถดำเนินการ จัดจ้างในลักษณะอื่น

ที่มิใช่งานก่อสร้างได้******

(๒) หากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น มีผลไปกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือ มีความจำเป็น

ต้องควบ ดูแล การปฏิบัติงานจามระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานของรัฐก็สามารถดำเนินการจัดจ้างในลักษณะงานก่อสร้างได้

ฉะนั้น การซ่อมแซม การปรับปรุง ต่อเติม หรือการรื้อถอน ถ้าไม่เข้าข่ายเป็น งานก่อสร้าง ก็ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จัดจ้างในลักษณะ จ้างเหมาบริการได้

4 ประเภทของงานก่อสร้าง อัปเดต 2567

งานก่อสร้างในปัจจุบันที่ถูกแบ่งเอาไว้อย่างชัดเจนจะมีอยู่ทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน คือ งานอาคาร , งานชลประทาน , งานระบบสาธารณูปโภคขนส่ง , และงานสาธารณูปโภคอื่นๆ ซึ่งแต่ละประเภทเนี่ย ก็จะมีลักษณะในการก่อสร้างที่แตกต่างกันออกไป

 1. งานก่อสร้างประเภท : อาคารต่างๆ

จะเป็นงานก่อสร้างที่มีลักษณะของการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน หรือก่อสร้างใหม่ทั้งหมด เพื่อใช้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การพักอาศัย การทำธุรกิจ การเรียนการศึกษา เป็นต้น โดยงานด้านการ ‘ก่อสร้างอาคาร’ จะมีการแบ่งหมวดหมู่ย่อยๆ เอาไว้ ดังนี้

 • บ้านพักอาศัย : ทาวน์โฮม บ้านแฝด บ้านเดี่ยว
 • บ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ : คอนโด อพาร์ทเม้นท์
 • อาคารในสถานศึกษา : โรงเรียน โรงยิม โรงอาหาร
 • อาคารสำนักงาน : อาคารพานิชย์
 • โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ : โรงเรือน โรงเก็บของ คลังสินค้า
 • อาคารทางศาสนา : วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า
 • อาคารเพื่อกิจกรรมต่างๆ : ห้องสมุด สนามกีฬา พิพิธภัณฑ์

2. งานก่อสร้างประเภท : ชลประทาน

จะเป็นงานก่อสร้างที่มีลักษณะของการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือก่อสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านชลประทาน ทั้งในส่วนของการควบคุมปริมาณของน้ำ และอำนวยความสะดวกให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น การประมง การเกษตรกรรม เป็นต้น โดยงานด้านการ ‘ก่อสร้างระบบชลประทาน’ จะมีการแบ่งหมวดหมู่ย่อยๆ เอาไว้ ดังนี้

 • เขื่อน : ประตูระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำ
 • คลองในชลประทาน
 • อาคารที่เกี่ยวเนื่องกับงานชลประทาน

3. งานก่อสร้างประเภท : สาธารณูปโภคอื่นๆ

จะเป็นงานก่อสร้างที่มีลักษณะของการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือก่อสร้างสิ่งใหม่ๆ เช่นเดียวกัน แต่แตกต่งไปตรงที่จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานด้านสาธารณูปโภค ที่ช่วยทำให้สภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมดีขึ้น และจะต้องอยู่ภายใต้การควบคลุมดูแลของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดยงานด้านการ ‘ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค’ จะมีการแบ่งหมวดหมู่ย่อยๆ เอาไว้ ดังนี้

 • โรงงานไฟฟ้า
 • โรงงานผลิตน้ำประปา
 • โรงงาน และระบบบำบัดน้ำเสีย
 • โรงงาน และระบบการกำจัดขยะต่างๆ
 • งานท่อต่างๆ : ท่อส่งน้ำ ท่อส่งแก๊ส ท่อส่งน้ำมัน

4. งานก่อสร้างประเภท : ถนน และระบบสาธารณูปโภคขนส่ง

จะเป็นงานก่อสร้างที่มีลักษณะของการบำรุงรักษา บูรณะซ่อมแซม และขยายถนนต่างๆ ที่อยู่บนพื้นดิน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการขนส่งทางบก โดยงานด้านการ ‘ก่อสร้างถนน และระบบสาธารณูปโภคขนส่ง’ จะมีการแบ่งหมวดหมู่ย่อยๆ เอาไว้ ดังนี้

 • ถนนคอนกรีตเสริมแรง
 • ถนนลาดยางมะตอย
 • ระบบทางด่วน และด่านเก็บเงิน
 • รางรถไฟ (ไม่รวมรถไฟฟ้าที่อยู่เหนือ และใต้พื้นดิน)
 • สนามบิน : อาคารต่างๆ ภายในสนามบิน และทางรันเวย์ขึ้น-ลงของเครื่องบิน
 • ท่าเทียบเรือต่างๆ : ท่าเทียบเรือโดยสาร ท่าเทียบเรือขนส่ง

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติมคลิก

_____________________________________________

บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด “เราเปรียบเสมือนตัวแทนเจ้าของ” วิศวกรและทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel: 083 630 4013 ( คุณเบนซ์ )

Line : https://lin.ee/pvHJACE

ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม