5 ข้อพึงารระวังในการดำเนินการก่อสร้างโครงการ

1) งวดการแบ่งจ่ายค่าจ้าง

มูลค่าเงินกับการสร้างบ้าน เป็นเรื่องปกติ

ในการดำเนินงานที่อาจส่งผลต่อการก่อสร้าง

ให้แล้วเสร็จตามกำหนดที่ตั้งไว้ หรืออาจจะ

มีการทิ้งงานได้ถ้าเกิดการเบิกจ่ายผิดปกติไป

ดังนั้นเราควรระวังและตกลงให้ชัดเจน

:

2) การบิดเบือนเอกสาร

ในการสร้างบ้านเราควรตรวจสอบเอกสาร

การเบิกจ่ายให้รอบคอบและละเอียดเพราะ

มีโอกาสที่จะถูกปกปิดหรือบิดเบือนได้

ในทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน

:

3) การรื้อหรือแก้ไข

ในส่วนนี้เกิดจากการที่ผู้รับเหมาไม่วางแผน

หรือเตรียมการไว้ล่วงหน้า จึงมีโอกาสที่

จะได้ออกมาไม่ตรงตามแบบทั้งวัสดุ

หรือแบบที่เราต้องการตามที่คิดไว้

:

4) การเพิ่มจำนวนงาน

การที่เราได้งานในราคาที่ต่ำ เราควรระวัง

ในอนาคตที่จะมีการขอเพิ่มงานหรือแก้แบบ

ดังนั้นเราควรตกลงทุกอย่างให้เรียบร้อย

ตั้งแต่ครั้งแรกเพื่อที่จะได้ไม่บานปลาย

:

5) งานเสร็จล่าช้า

การขาดคน ของไม่เข้าที่ทำให้งานล่าช้า

มักจะเกิดตั้งแต่ช่วงกลางๆของการก่อสร้าง

อาจมาจากแผนการดำเนินงานไม่ชัดเจน