ทีมผู้บริหาร เจ้าของโครงการ เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าของ โครงการ PARK ORIGIN CHULA SAMYAN โดยร่วม on site walk กับทีมวิศวกร UPM

ทีมผู้บริหาร เจ้าของโครงการ เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าของ โครงการ PARK ORIGIN CHULA SAMYAN โดยร่วม on site walk กับทีมวิศวกร UPM เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00น.