ทำไมจึงต้องมี EIA และ EHIA

✅ EIA (Environmental Impact Assessment)

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ว่า

จะเป็นในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชนโดยต้องทำ

ทั้งด้านบวกและลบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ

การก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงการนั้นๆ

.

✅ EHIA (Environmental Health Impact Assessment)

เป็นรายงานส่วนหนึ่งของ EIA อีกที โดยจะเน้นในส่วน

สุขภาพของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการนั้น ๆ

ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม