Tag: ONE ORIGIN RAYONG

ทีมวิศวกร บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าแผนงาน เรื่องใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (อ.5) โครงการ ONE ORIGIN RAYONG

ทีมวิศวกร บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าแผนงาน เรื่องใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (อ.5) โครงการ ONE ORIGIN RAYONG เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00น.

Joint Venture และทีมผู้บริหาร ORIGIN ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าและความปลอดภัยภายใน โครงการ ONE ORIGIN RAYONG

Joint Venture และทีมผู้บริหาร ORIGIN ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าและความปลอดภัยภายใน โครงการ ONE ORIGIN RAYONG เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00น.

ONE ORIGIN RAYONG ทางเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาและทีมวิศวกร UPM เดินตรวจสอบเยี่ยมชมความก้าวหน้าของ โครงการ ONE ORIGIN RAYONG

ทางเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาและทีมวิศวกร UPM เดินตรวจสอบเยี่ยมชมความก้าวหน้าของ โครงการ ONE ORIGIN RAYONG เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 11.00น.