Tag: ESCENT TRANG

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทางทีมเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทางทีมเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น.

ทีมผู้บริหาร เจ้าของโครงการเยี่ยมชมโครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทีมวิศวกรบริษัท ยูไนเต็ท โปรเจคท์ แมเนจเมนท์ จำกัด (UPM) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30น.

ทีมผู้บริหาร เจ้าของโครงการเยี่ยมชม โครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด (UPM) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30น.

ESCENT TRANG ลงพื้นที่ตรวจสอบ site walk

ESCENT TRANG ทีมวิศวกร United Project Management ลงพื้นที่ตรวจสอบ site walk ร่วมกับทางเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาในวันที่ 19 มกราคม 2566