Author: trin

UPM เครือ PRI คว้า 3 มาตรฐาน ISO

UPM เครือ PRI คว้า 3 มาตรฐาน ISO ด้านบริหารงานก่อสร้าง พร้อมเดินหน้ามาตรฐานสากลต่อเนื่อง ยกระดับงานก่อสร้างปลอดภัย-ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ หรือ UPM ในเครือ พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น หรือ PRI มุ่งมั่นพัฒนาบริการด้านบริหารงานก่อสร้างต่อเนื่อง คว้า 3 มาตรฐานระดับสากล ISO9001:2015 ISO14001:2015 และ ISO45001:2018 พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานสากลต่อเนื่อง เพื่อสร้างสุขในทุกมิติ สอดรับนโยบายบริษัทที่มุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนงานก่อสร้างปลอดภัย นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรี​โม เซอร์วิส โซลูชั่น

กระบวนการและขั้นตอนการบริการงานก่อสร้าง

5 กระบวนการและขั้นตอนการบริการงานก่อสร้าง อัปเดต 2567

กระบวนการและขั้นตอนการบริการงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีและประสิทธิภาพ ขั้นตอนทั่วไปของการบริการงานก่อสร้างสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่อไปนี้ 5 กระบวนการและขั้นตอนการบริการงานก่อสร้าง อัปเดต 2567 ประเมินโครงการ ว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ มีความเป็นไปได้ที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าที่วางไว้โดยใช้งบประมาณและระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ การวางแผน  เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ หรือมทีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกอนุมัติ ต่อมาคือการวางแผน เป็นการลงรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมของโครงการจะอยู่ในเวลา และงบประมาณที่กำหนด  การวางแผนที่ดีควรลงรายละเอียดว่าพนักงานแต่ละคนทำกิจกรรมอะไรบ้าง รวมถึงวางแผนให้ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงต่างๆด้วย การดำเนินการ คือการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และมีการจัดการความเสี่ยงหรือปัจจัยต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการ  พร้อม การสรรหาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่จำเป็น และการทำสัญญาซื้อขายและการควบคุมคุณภาพของวัสดุ รวมถึง การสรรหาแรงงานที่เหมาะสมการฝึกอบรมแรงงาน

ผังบ้าน 2567

ผังบ้าน 2567 สำคัญอย่างไรในงานก่อสร้าง

จะสร้างบ้านทั้งที ต้องรู้จัก ผังบ้าน 2567 เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบแนวผังบ้านว่าถูกต้องตามแบบหรือไม่ เพื่อป้องกันการผิดแบบหรือไม่ตรงตามผังบ้าน  ผังบ้าน 2567 คือ อะไร ?  “ผังบ้าน” หรือ “แผนผังบ้าน” คือแบบแผนที่ที่แสดงโครงสร้างและรายละเอียดของบ้านหรือสถาปัตยกรรมภายในบ้านต่าง ๆ โดยมักใช้เพื่อแสดงตำแหน่งของห้องต่าง ๆ และการจัดวางทั้งหมดของบ้าน โดยปกติจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวางเฟอร์นิเจอร์ ท่อน้ำ ระบบไฟฟ้า และสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่สำคัญภายในบ้านด้วย

คำศัพท์อสังหาริมทรัพย์

132 คำศัพท์อสังหาริมทรัพย์ และศัพท์ก่อสร้าง อัปเดต 2567

คำศัพท์อสังหาริมทรัพย์ และศัพท์ก่อสร้าง เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์นับว่ามีความจำเป็นต่อผู้ศึกษาภาษาอังกฤษอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะต้อทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ดังนั้นในบทนี้ จึงได้มีการรวบรวมคำศัพท์และสำนวนพร้อมทั้งประโยคที่สำคัญๆ ไว้ คำศัพท์อสังหาริมทรัพย์และศัพท์ก่อสร้าง คำศัพท์และสำนวนเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์นับว่ามีความจำเป็นต่อผู้ศึกษาภาษาอังกฤษอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะต้อทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ดังนั้นในบทนี้ จึงได้มีการรวบรวมคำศัพท์และสำนวนพร้อมทั้งประโยคที่สำคัญๆ ไว้ Brick wall  = กำแพงอิฐก่อ Concrete floor  = พื้นคอนกรีต Work platform = นั่งร้าน

ตรวจสอบงานก่อสร้าง

7 ข้อสังเกตเบื้องต้น ในการ ตรวจสอบงานก่อสร้าง อัปเดต 2567

ตรวจสอบงานก่อสร้าง อัปเดต 2567 เพราะ งานก่อสร้าง คือ กิจกรรมการกระทำให้เกิด การประกอบ การติดตั้ง หรือ การดำเนินการอื่นใด เพื่อก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอื่นใด ที่มีลักษณะคงทนถาวร และใช้ประโยชน์ได้ วันนี้ UPM นำความรู้ดีๆมาฝากกับ 7 ข้อสังเกตเบื้องต้น ในการตรวจสอบงานก่อสร้าง

ตรวจสอบงานก่อสร้าง

18 เรื่อง ที่ต้อง ตรวจสอบงานก่อสร้าง อัปเดต 2567

การ ตรวจสอบงานก่อสร้าง ความสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง เป็นการตรวจสอบที่จะช่วยให้ที่ปรึกษางานก่อสร้างทราบได้ทันทีว่า ตำแหน่งที่ตรวจนั้นได้มาตรฐาน หรือมีจุดบกพร่องต้องแก้ไข ตรงไหน วันนี้ #UPM ได้มี HOW TO 18 เรื่องที่ต้องตรวจสอบในงานก่อสร้าง มาฝาก ดังนี้ เรื่อง ที่ต้อง ตรวจสอบงานก่อสร้าง อัปเดต 2567 1. การวางผัง ตรวจสอบการวางหมุดงานให้เป็นไปตามแผนผังของวิศวกร รวมไปถึงตรวจสอบตำแหน่งการวางหมุดตำแหน่งของเสาต่าง

ประเภทของงานก่อสร้าง

รู้จัก 4 ประเภทของงานก่อสร้าง อัปเดต 2567

วันนี้ มารู้จัก 4 ประเภทของงานก่อสร้าง อัปเดต 2567 กันเถอะ เพราะงานก่อสร้างคือ รากฐานของเศษฐกิจและความเป็นอยู่ขอคนในสังคม และไลฟ์สไตล์ ว่าแต่ มีประเภทอะไรบ้าง วันนี้ UPM ขอนำทุกท่านไปทำความรู้จักกัน งานก่อสร้าง คือ อัปเดต 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความหมายไว้ คือ งานก่อสร้าง หมายถึงการก่อสร้างใหม่ และรวมถึงการซ่อมแซม