BOQ คือ อะไร สำคัญอย่างไรในงานก่อสร้าง อัปเดต 2567

BOQ คือ

BOQ คือ อะไร BOQ หรือ Bill of Quantities เป็นเอกสารที่ใช้ใน งานก่อสร้าง เป็นรายการราคาวัสดุและค่าแรงที่ใช้ในการสร้างโครงการก่อสร้างหนึ่ง ๆ ทั้งหมด

ซึ่งมีลักษณะเป็นตารางที่ระบุรายละเอียดของงานที่ต้องทำ วัสดุที่ใช้ และค่าแรงที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการนั้น ๆ พร้อมกับราคาทั้งหมดในแต่ละรายการนั้น ๆ

BOQ คือ อะไร สำคัญอย่างไรในงานก่อสร้าง

1.การจัดซื้อวัสดุและวางแผนงาน: ช่วยให้ผู้รับเหมา หรือผู้วางราคาสามารถวางแผนการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีระเบียบ โดยที่ทราบถึงปริมาณและลักษณะของวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการ

2.การประมาณราคา: ช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถประมาณราคาของงานที่ต้องทำได้อย่างแม่นยำ ทำให้มีการเสนอราคาที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและขอบเขตของโครงการ

3.การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย: ช่วยในการวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการ ทำให้สามารถติดตามงบประมาณและป้องกันการเกิดค่าใช้จ่ายเกินกำหนด

4.การเปรียบเทียบราคา:  ทำให้เป็นไปได้ในการเปรียบเทียบราคาของผู้รับเหมาต่าง ๆ ที่เสนอราคาในการจัดทำโครงการ

5.การดำเนินการตรวจสอบ: ช่วยในการตรวจสอบงานที่ดำเนินการโดยผู้รับเหมา ในการตรวจสอบว่าวัสดุและค่าแรงที่ใช้เป็นไปตามที่ระบุใน BOQ หรือไม่

ความสำคัญของ BOQBOQนั้นยังมีความสำคัญในด้านอื่น ๆ ที่สามารถให้ประโยชน์ต่อเจ้าของบ้าน ดังนี้

 • สามารถใช้ BOQ เปรียบเทียบราคากลาง ก่อนการตกลงว่าจ้างผู้รับเหมารายไหนให้ทำการก่อสร้าง หรือต่อเติมบ้าน ผู้รับเหมาจะต้องเสนอBOQ ก่อนเสมอ ซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถนำรายละเอียดในBOQ ที่ได้รับการเสมอมาไปเปรียบเทียบกับราคาของผู้รับเหมารายอื่น ๆ ได้ เพื่อให้รู้ราคากลาง และมองหาผู้รับเหมาที่ให้ราคาตรงกับความต้องการมากที่สุด
 • สามารถใช้ยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน การเสนอBOQ แก่สถาบันการเงินเพื่อประกอบในเอกสารการขอสินเชื่อนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากทางสถาบันการเงินจะใช้BOQ มาประกอบในการพิจารณาสินเชื่อ โดยดูว่าวงเงินค่าก่อสร้างในBOQ นั้นมีความสอดคล้องกับวงเงินที่เจ้าของบ้านมาขอสินเชื่อหรือไม่
 • ทำให้รู้รายละเอียดของวัสดุ การที่ในBOQ นั้นจะมีรายละเอียดของวัสดุแต่ละประเภทที่ใช้ในการก่อสร้าง ทำให้ผู้ว่าจ้างสามารถตรวจสอบคุณภาพ และจำนวน ของวัสดุต่าง ๆ ระหว่างการก่อสร้างได้จากการดูรายละเอียดในBOQ ว่าตรงกับวัสดุที่มีการทำมาใช้ก่อสร้างจริงหรือไม่ และยังสามารถใช้BOQ สำหรับเป็นเอกสารอ้างอิงในการตรวจรับงานก่อนที่จะมีการส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้อีกด้ว

BOQ มีประโยชน์อย่างไรกับเจ้าของโครงการบ้าน ตึก และอาคาร

การประมาณราคาและวางแผนงาน: ช่วยให้เจ้าของโครงการสามารถประมาณราคาโครงการได้อย่างแม่นยำ และวางแผนการดำเนินงานในเบื้องต้น

การเปรียบเทียบราคา: เจ้าของโครงการสามารถใช้ BOQ เพื่อเปรียบเทียบราคาจากผู้รับเหมาต่าง ๆ ที่เสนอราคา นี้ช่วยให้เจ้าของโครงการทำการเลือกผู้รับเหมาที่มีราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของเขา

การจัดซื้อวัสดุและวางแผนการผลิต: ทราบถึงปริมาณและลักษณะของวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการ ช่วยในการจัดซื้อวัสดุและวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมค่าใช้จ่าย: BOQ ช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการ ช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายเกินที่เรากำหนด และทำให้เจ้าของโครงการสามารถติดตามการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ: BOQ ช่วยในการตรวจสอบว่าวัสดุและวิธีการทำงานที่ใช้ตรงตามที่กำหนดไว้ในโครงการหรือไม่ นี้ช่วยในการควบคุมคุณภาพของงาน

การตรวจสอบงาน: เจ้าของโครงการสามารถใช้ BOQ ในการตรวจสอบงานที่ผู้รับเหมาดำเนินการ ทำให้สามารถตรวจสอบว่าวัสดุและค่าแรงที่ใช้เป็นไปตามที่ระบุใน BOQ หรือไม่

การบริหารจัดการโครงการ: BOQ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการโครงการ ช่วยในการวางแผนและควบคุมโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้

จุดประสงค์หลักของการทำ BOQ คือ อะไร

จุดประสงค์หลักของการทำ BOQ นั้นแบ่งออกได้เป็นหลายข้อด้วยกัน ได้แก่

 • ใช้เป็นราคากลางหรือมาตรฐานในขั้นตอนการเสนอราคากับผู้ทำสัญญาว่าจ้าง
 • เป็นวิธีในการประเมินและกำหนดงบประมาณต้นทุนของโครงการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมและแม่นยำ
 • ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ราคาและรายละเอียดของค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ รวมถึงค่าใช้จ่ายโดยรวมของทั้งโครงการ
 • ใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ว่ามีราคาและปริมาณการใช้วัสดุ ค่าแรง รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่

ใครบ้างที่ต้องทำ BOQ

ผู้ที่ต้องทำ BOQ งานก่อสร้างเพื่อกำหนดงบประมาณและแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ได้แก่

ผู้ออกแบบ หรือผู้รับเหมา

ผู้ออกแบบหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง จำเป็นต้องทำใบ BOQ ของผู้รับเหมาเพื่อใช้แสดงรายละเอียดประกอบกับตัวสัญญาก่อสร้าง เพื่อเสนอข้อมูลราคาค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการก่อสร้างให้แก่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง

ผู้ที่วางแผนจะกู้เงินเพื่อสร้างบ้านหรือสิ่งก่อสร้าง

ผู้ที่วางแผนจะกู้เงินเพื่อสร้างบ้านหรือสิ่งก่อสร้างจำเป็นต้องจัดทำ BOQ คือการยื่นเสนอให้แก่ธนาคาร เพื่อแสดงรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการก่อสร้าง สำหรับประกอบการยื่นขอเงินกู้หรือสินเชื่อจากธนาคารเพื่อใช้ในการก่อสร้างนั้นๆ

ข้อดีของการทำ BOQ

การทำ BOQ งานก่อสร้างมีข้อดีมากมาย โดยข้อดีหลักๆ ของ BOQ คือสามารถช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้นได้ ส่วนข้อดีอื่นๆ มีดังนี้

 • มีการระบุรายละเอียดและปริมาณวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างไว้ชัดเจน ช่วยให้ง่ายต่อการทำงาน
 • ช่วยประเมินและเปรียบเทียบราคาค่าใช้จ่ายโดยรวมสำหรับโครงการก่อสร้างของผู้รับเหมาแต่ละราย ช่วยให้การตัดสินใจรับข้อเสนอของผู้รับเหมาในราคาที่เหมาะสมและพอใจทำได้ง่ายขึ้น
 • ช่วยในการรับมือปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างการทำงาน จึงสามารถวางแผนป้องกันปัญหาล่วงหน้าได้
 • ทำให้มีเวลาในการตามหา Supplier เพื่อเปรียบเทียบและต่อรองราคาในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น
 • มีการวางแผนการก่อสร้างไว้ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ต้องอาศัยการคาดเดาไปเอง
 • ช่วยให้จัดการเวลาได้ดีมากขึ้น มีการวางแผนเรื่องการสั่งซื้อวัสดุ การจัดสรรแรงงาน และการกำหนดช่วงเวลาทำงาน ทำให้งานเสร็จทันเวลา
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลงได้ หากสามารถทำงานได้เสร็จภายในเวลา

“อย่าปล่อยให้งบประมาณบานปลาย BOQ มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด”

อ่านบทความ : 4 ประเภทของงานก่อสร้าง คลิก


อ่านบทความเพิ่มเติม คลิก

𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄𝐃 𝐏𝐑𝐎𝐉𝐄𝐂𝐓 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐆𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 Construction & Project Management บริหารงานโครงการ และบริหารงานก่อสร้าง โดยทีมวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ ด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติงานตามหลักการวิชาชีพที่ดี เปรียบเสมือนตัวแทน Owner ทำให้ท่านสามารถวางใจได้ว่าโครงการของท่านจะแล้วเสร็จตามกำหนด ได้ตามแบบ และมีคุณภาพที่ดี .

#UPM #construction #consultant #ควบคุมงานก่อสร้าง #ที่ปรึกษาการก่อสร้าง #บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง📍ผู้บริหารควบคุมงานก่อสร้าง :

บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด 👷‍♂️🚧 “เราเปรียบเสมือนตัวแทนเจ้าของ” วิศวกรและทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 20 ปี 🍀 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 📞 Tel : 02-0810000 🆔 Line : https://lin.ee/pvHJACE

ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม