วิศวกรและทีมงาน บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด 
เมื่อวันที่ 10-11 ธ.ค. 65 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบงานชิ้นส่วนพรีคาสท์สำหรับการทดสอบการรับน้ำหนักของตัวอาคาร
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย